Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT CỦA ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI. BÀI THỨ 10.

TỨ ÂN HIẾU NGHĨA PHÁP MÔN.
Pháp môn hành Đạo của người cư sĩ tại gia.
( Tài liệu học tập).
1/ VIỆC HÀNH ĐẠO.
A/ Bước đầu hành Đạo của người tín đồ " Tứ Ân Hiếu Nghĩa " : là thọ phái quy y.
Muốn quy y vào Đạo TAHN , người bá gia được quyền chọn một trong 24 vị Trưởng Gánh đang có trách nhiệm thu nhận tín đồ. Đúng theo nguyên tắc của Đạo, trước hết phải đến vị Thông Tín của một Gánh mà mình muốn xin ra nhập ( mỗi gánh có một hay nhiều vị Thông Tín ). Vị Thông Tín giới thiệu người đó đến Trưởng Gánh. Vị Trưởng Gánh đồng ý thâu nhận và tổ chức làm lễ cấp Phái quy y. Người tín đồ được cấp một bộ Lòng Phái gồm có 5 thứ :

 1. Lòng Phái.

 2. Thế Độ.

 3. Thái Kiệt.

 4. Tiên Sanh

 5. Bùa Đời.(Sau 3 năm nếu xét thấy người đó đủ điều kiện mới cấp bùa có 4 chữ : Bửu Sơn Kỳ Hương.)
1/ TỜ LÒNG PHÁI.
Tờ Lòng Phái có kích thứơc 39x34 cm , được in 103 chữ Hán cùng nhiều hình bùa màu đỏ tẩy trừ ma, quỷ dữ. Hàng chữ Hán trên cùng là Nam mô a di đà Phật. Tiếp theo dưới là bùa tứ tung - ngũ hoành.
Ở dưới đề 7 hàng chữ có nội dung :

 • Nam mô chí công Quan Âm .

 • Nam mô đường công chơn như.

 • Long phủ cấp thuận khử tà quy chánh, dĩ an hằng hà.

 • Nam mô Hoá công Tây châu.

 • Nam mô Bửu công lãn công (tạm hiểu là kính bái chí đức công Quan Âm.Đường chơn như : tất cả bỏ tà theo chánh đều được yên ổ. Kính đức Hóa công Tây châu, Bửu công lãn công).
Phía dưới kế tiếp là 15 chữ chia làm 3 nhóm theo trục đứng giữa các hình bùa :

 • Trừ ngũ vị Long Vương.

 • Trừ Ôn Hoàng dịch lệ.

 • Trừ Tà ma quỷ mỵ.

 • Trừ bệnh tật dịch khí.

 • Trừ yêu tinh ma quỷ.
Hàng chữ dưới cùng là : Sát quỷ trấn.
Hàng chữ phía bên trái gồm 21 chữ : Cậu năm hữu cấp phái quy y tùng trừ tà ma quỷ mỵ bất đắc thọ sanh hại nhân y tánh( Tạm hiểu là cậu Năm đã có thuận ý cấp Lòng phái này cho tín đồ làm theo chân lý của ngài sẽ được trừ tà ma, quỷ quái không xâm chiếm  làm hại người theo Đạo và làm tốt ý tánh đã dậy).
Hàng chữ bên phải bao gồm 24 chữ chia làm 3 nhóm để đề họ tên, ngày nhập Đạo của tín đồ : Thừ Thiên vận canh ngũ niên cửu ngoạt thập ngũ nhật chí (Thừa lệnh Ngọc Hoàng để lo mối Đạo và phát Phái đầu tiên vào năm Canh Ngọ, 15 tháng 9 năm 1870, đến hôm nay là ngày....tháng ...năm), hữu cấp Phái hứa đệ tử( được cấp Lòng Phái này cho đệ tử tên....), thâu chấp tuỳ thân( luôn mang theo Lòng Phái bên mình để cứu sanh độ tử ).
Ở giữa tờ Lòng phái chính có vẽ bùa Tứ tung ngữ hoành hình tròn.
Người quy y phải học thuộc tờ lòng phái này.
2/ TỜ TIÊN SANH :

Tờ Tiên Sanh có kích thước 53x19 cm, trên được khắc hai chữ " Tiên sanh ", các hình bùa Bát quái ( phía trong ghi Càn, Khảm, Cấn, Chấn , Tốn, Ly, Khôn, Đoài) và hình tứ tung ngũ hoành của Thái Thượng Lão Quân.
3/ TỜ THÁI KIỆT.


Tờ Thái Kiệt có kích thước : 30x14 cm , trên vẽ nhiều vòng xoắn ôm chữ Thái Kiệt vớidấu triện chữ Vạn. Đây là lá mang nhiều mật Pháp của Đức Bổn Sư.
4/ TỜ THẾ ĐỘ.


Tờ Thế Độ có kích thước : 28x60 cm. Ở giữa vẽ hình Bát Quái, bùa hình tròn tứ tung ngũ hoành. Bên trái có các chữ Hán : Thiên khai ư Tý; Địa tích ư Sửu; Nhân sanh ư Dần ( tạm hiểu là Trời mở vào hội Tý, Đất mở vào hội Sửu, người sanh vào hội Dần ).
Phía dưới tiếp theo là các chữ : Nam mô Đông phương thanh Đế Chí công Vương Phật.Ở giữa có 4 chữ : Nam Tào Bắc đẩu. Bên phải là : Nam mô Nam phương Xích Đế Bửu công Vương Phật. Tờ này được tín đồ mang theo mình để hộ thân.
5/ BÙA ĐỜI :
Bùa đời có kích thước : 10,5x19 cm. Có 4 dấu triện son( trên một , dưới ba ) in 4 chữ BỬU SƠN KỲ HƯƠNG( )Khi thọ Phái, tín đồ được giới thiệu về bùa Đời , nhưng tín đồ chỉ có thể nhận nó sau 3 năm.
B/  Người tín đồ với nghi thức tụng niệm hai thời kinh công phu .
Người bá gia Tứ Ân Hiếu Nghĩa ngoài việc hành xử theo Tứ Trọng Ân và Thập nhị giáo điều của Đạo, còn có hai thời kinh công phu thường nhật tụng. Thời hôm vào giờ Dậu ( 17-19g ), thời mai vào giờ Mão ( 5-7g ). Thường hành mỗi ngày hai thời kinh công phu , người tín đồ trì tụng niệm để diệt trừ bản tính lười biếng, siêng năng trau dồi công quả.Thời tụng niệm kinh cốt để thân miệng trong sạch, tâm ý bình tĩnh để gây thành nhân quả tốt. Lúc tụng kinh phải tập trung tư tưởng tạo thành đức tin mạnh mẽ, diệt trừ tội lỗ nơi mình, đem lại sự trong sạch , an vui cho người có tinh thần học Phật tu nhân.
C/ Phần nghi thức công phu.
Trước khi vào thời kinh công phu, người tín đồ phải súc miệng, rửa mặt sạch sẽ, cúng nước mát, dâng hương mỗi ban thờ. Cúng ngoài bàn Thiên 2 chung gạo muối. Đốt hương xong người tín đồ đứng ngay ngắn trước bàn thờ Phật tay chắp hương, niệm bài nguyện hương( sau khi đọc xong xá một xá ) đọc tiếp:
 1. Phục nguyện Hoàng đồ củng cố Đế Đạo hà xương Phật nhựt tăng huy pháp luân thường chuyển.
 2. Nguyện âm siêu - Dương thới , hải yến hà thanh, nhất thiết chúng sanh giai thành Phật Đạo.
 3. Nam mô Thập phương Tam thế Phật. Chư tôn Bồ tát , Hội đồng Thượng Phật, Tam Giáo Đạo sư, Tiền Tổ hậu Sư, Chánh Tăng Đạo sư , chứng minh ( xá 1 xá ).
 4. Lễ dâng hương xong , người tín đồ đứng trước bàn thờ Phật chấp tay niệm : Nam mô Hội Thượng Phật Bồ tát ma ha tát ( niệm mỗi lần xá  1 xá - 3 lần ). Niệm xong người tín đồ quỳ xuống lễ các bàn thờ , lễ Phật úp tay, lạy ông bà ngửa tay( người nam quỳ gối, người nữ ngồi xếp chân ).
C/CÁC ẤN DÙNG KHI CÔNG PHU :
1/  Ấn thứ nhất : Ấn Bổn Sư.
Chú : Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2/ Ấn Di Đà.
Chú : Nam Mô A Di Đà Phật.
3/ Ấn Quan Âm .

Chú : Án ma ni bát di hồng hồng hộng.
4/ Ấn Chúa Ôn.

Chú : Án lam lam họng hồng họng.
 5/ Lôi Ấn

Chú : Án già tăng ni họng hồng họng.
 6/ Ấn Ta Bây .

Chú : Nô mô ta bi tam bà ha.
7/ Ấn Thủ thân.


Chú : Án sĩ lâm - án bộ lâm.
8/ Ấn Phật Tổ.

Chú : Án lam lam phá thủy tá ha.
9/ Ấn độc thủ .Dùng khi khóa chuỗi.


10/ Sắc lệnh khi khóa chuỗi.

Chú khi khóa chuỗi :
Thiên viên địa phương,
Sắc lệnh cửu chương.
Thần phù đáo thử,
Vạn bệnh trừ ương.

Lưu ý : Câu này ở các gánh khác nhau.
Chú khai chuỗi : Nam Mô A-Di-Đà Phật Bồ Đề Nhất Bá Bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly Tam đồ khổ Xích sắt biến liên hoa. Nam Mô A-Di-Đà Phật.
 D/ LẦN CHUỖI. Niệm Pháp tức là lần chuỗi , niệm Pháp là nghi thức hộ duyên cho người tu Phật về chánh niệm , để khỏi bị tạp niệm xen vào, làm thước chừng mực cho việc định tâm niệm Phật của người niệm, đó là việc điều trị của chánh niệm để diệt trừ phiền não. Lần chuỗi gắn liền với niệm Phật, chp phép đi, đứng, nằm , ngồi, xâu chuỗi được mang theo mình và chí tâm niệm Phật, người niệm không phân tán ý niệm, như vậy công đức vô lượng. Người tu theo pháp môn TAHN có hai xâu chuỗi: chuỗi trường có 108 hạt, chuỗi tay có 18 hạt. Hạt chuỗi là hạt bồ đề hay hạt Kim Cang.
Chuỗi trường 108 hạt : Khởi đầu là có hạt lớn , gọi là ông Bầu ( là hạt khởi đầu và kết thúc chuỗi). Cứ sau 27 hạt có một hạt khác loại gọi là Ông Ếm. Như vậy một chuỗi có 3 Ông Ếm. Khi lần chuỗi, tay trái cầm chuỗi để vừa trước ngực ngang tim, tay phải bắt ấn để sát vào ngực. Ngón trỏ và ngón cái bàn tay trái lần hạt. Mỗi một hạt niệm một câu chú theo trình tự nhất định.Mỗi khi đến Ông Ếm, phải đổi sang tay ấn Phật Tổ và niệm 3 lần chú của Ấn Phật Tổ : Án lam lam phá thủy tá ha. Sau đó lại đọc tiếp câu chú đang đọc.Mỗi tay ấn đến cuối ông Bầu phải đổi tay ấn Bổn sư và niệm 3 lần : Nam mô Bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật.Sau đó tiếp tục đổi tay ấn lần lượt từ 1-8 và đọc chú của các tay ấn đó.Đọc hết 8 tay ấn và 8 câu chú phải khóa chuỗi. Đặt Ông Bầu lên 3 ngón tay trỏ- giữa- nhẫn bàn tay trái ngửa lên trên, tay phải bắt ấn Độc thủ vẽ Sắc lệnh khóa chuỗi 3 lần theo thứ tự : Giữa- Trái- Phải , dùng đầu ấn hất lên trên.Vừa vẽ Sắc lệnh vừa đọc chú :
Chú khi khóa chuỗi :
Thiên viên địa phương,
 Sắc lệnh cửu chương.
Thần phù đáo thử,
 Vạn bệnh trừ ương.


CHÚ VÀ ẤN CHUỖI TAY 18 HẠT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét